Wat we uitdragen.

De Nederlandse (Hollandse) Nationale de jure Assembly is een groeiende groep inwoners van Nederland, die tot taak heeft de rechten van het volk te herstellen, in alle facetten van de samenleving. Al te lang hebben regeringen (zonder legitieme titel) ons, wie zij gezworen hebben te dienen, een verkeerd beeld gegeven, het vertrouwen geschonden en zo onze rechten en vrijheden uitgehold.

Het doel van de Holland de jure Assembly is meer zelfbestuur te bevorderen door toezicht te houden op gekozen vertegenwoordigers op lokaal en landelijk niveau, om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming met hun gezworen ambtseed handelen.

Handhaaf uw geboorterechten door onze fundamentele natuurlijke en menselijke rechten op te eisen, waaronder leven in vrijheid, met gezond voedsel, schone lucht, schoon water en voldoende eigen grond om van te leven. Neem medeverantwoordelijkheid voor de planeet door samen met anderen de aarde in haar onvervuilde staat te herstellen en het natuurlijk evenwicht te respecteren.

Door onderwijs en bewustmaking van onrechtvaardigheden en misdaden tegen de menselijkheid, met gebruikmaking van alle vormen van media en communicatie, krijgen wij mensen weer een stem die gehoord kan worden, om de grieven recht te zetten en oplossingen te creëren.

Wij, de mensen die wonen op het land dat bekend staat als Nederland en/of Holland, hebben de Essembly de naam gegeven van HOLyLAND, wat staat voor een gevoel van Heiligheid en Eer dat wij het prachtige Restorationplan mogen uitvoeren. De vergadering van het volk, gevormd met de bedoeling om onze inherente, onveranderlijke rechten op vreedzaam en vrij leven, bloeien, creëren, groeien, streven naar geluk en verantwoord te regeren, individueel en collectief, binnen onze lokale gemeenschappen en op nationaal en mondiaal niveau.

Alle levende wezens worden geboren met zulke aangeboren rechten en we staan samen in eenheid om deze rechten, van mens dier en natuur, de vrijheid die dergelijke rechten aan elk levend wezen bieden, te behouden, te beschermen en te eren.

We zijn verder van plan om gezonde en harmonieuze omstandigheden in onze gemeenschappen en omgevingen te herstellen en te behouden en om vreedzaam te werken aan gemeenschappelijke doelen die onszelf, de planeet en al het leven op aarde versterken en beschermen.

We vormen deze bijeenkomst van mensen op basis van de principes van liefde, eer, integriteit, zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en waarheid


We bevestigen dat we de wil, verlangens en behoeften van het volk volledig en naar beste vermogen als de HOLyLAND Assembly dienen en nauwkeurig weerspiegelen.

We bevestigen dat onze HOLyLAND Assembly zal handelen volgens de natuurwetten van de mensheid die zijn gebouwd op de eerste steen van de Goddelijke Mens.

We zijn allemaal. Goddelijke, Soevereine Wezens die door onze Schepper zijn begiftigd met onvervreemdbare rechten die geen enkele persoon, geen wezen of instelling kan wegnemen.

We hebben allemaal unieke gaven, vaardigheden en talenten om te delen met onze wereld.

We bevestigen dat we als lid heilige en dierbare mensen zijn die ernaar streven het Hoogste Goed voor de mensheid te dienen.

We spreken af om elkaar te ontmoeten op een veilige plek waar elke stem gelijk en volledig wordt gerespecteerd en geëerd.

Wij zijn het ermee eens dat geen enkele stem wordt onderdrukt of het zwijgen wordt opgelegd in de HOLyLAND de jure Assembly.

We bevestigen dat elk lid de mogelijkheid krijgt om vrijelijk zijn stem te laten horen, inclusief zijn gedachten, ideeën, gevoelens en meningen.

Wij bevestigen dat wij niet partijdig zijn en streven naar de oprichting van een Volk zonder politieke ideologie.

Comités

Het Comité voor Wetten & Wetsuitvoering heeft de taak om toezicht te houden op de wetshandhaving en de ontwikkeling van aanbevolen werkwijzen.

In de basis van deze hierboven genoemde programma’s wordt rekening gehouden met de uniekheid van elke situatie.

Het is belangrijker om te onderzoeken met welke bedoeling de wet bedacht is dan wat er precies in de wet wordt beschreven.

Wetshandhavers of andere wetshandhavingsorganen zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen en gemeenschappen die zij dienen te beschermen. Zij worden geleid door het Comité voor Officieren Orde & Rechtshandhaving en ook het Nationaal Comité voor Veiligheid (National Committee of Safety / NCS).

Het comité voor Gezondheid en Welzijn is draagt bij in de bevordering van én het toezicht op de gezondheid en het welzijn van iedereen.

Elke gemeenschap zou één of meer kuuroorden dienen te hebben.

Het uiteindelijke doel van dit comité is om middelen die het welzijn voor lichaam, geest en ziel bevorderen, voor iedereen beschikbaar te maken.

Het comité voor gezondheid en welzijn is medeverantwoordelijk voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van kuuroorden waar alle soorten gezondheidsproblemen kunnen worden behandeld. Deze centra dienen zorgvuldig ontworpen programma’s te hebben die gericht zijn op de unieke behoeften van elk individu.

Het Comité voor Natuurbeheer en Biodiversiteit is verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van de natuur, de natuurlijke leefomgeving (van mens en dier) en het wildleven in Nederland. Dit comité werkt samen met lokale en internationale comités om de gezondheid van de planeet, met inbegrip van al het natuurlijke leven erop, volledig te herstellen, in stand te houden en te bewaken. Dit comité ziet toe op de naleving van het beleid en de procedures die door het NCV (Nationaal Comité van Veiligheid) zijn vastgesteld.

Het Comité voor de Bhoeften en Voorzieningen is belast met de evaluatie van de behoeften en noden van de mensen en de voorzieningen in de gemeenschappen waarin zij leven. Dit comité ontwikkelt programma’s, beleidsmaatregelen en partnerschappen met de gemeenschap, om huidige of toekomstige problemen nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen wat nodig is om die problemen het best aan te pakken. Dit comité houdt toezicht op de voortgang en fungeert als terugkoppeling tussen de gemeenschap die de behoefte heeft doen ontstaan en het project dat is opgezet om in die behoefte te voorzien.

Het comité Schatkist (Treasury) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de financiële gezondheid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Zij spelen een belangrijke rol bij de aanvraag van kredieten en de financiering van projecten in alle divisies. Dit comité voert onafhankelijke controles uit over de gefinancieerde projecten. De Schatkist wordt zelf ook onderworpen aan externe audits.

Het comité Project Management is verantwoordelijk voor de planning en verdeling van nieuwe projecten over de verschillende comités. Zij kunnen ook werkgroepen aanstellen. Zij houden toezicht op procedures voor de planning en het beheer van de projecten. Zij begeleiden de werkgroepen met het maken van hun projectplan en de uitvoering van het project.

De Commissie Gezinswelzijn is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en het toezicht op programma’s die tegemoet komen aan de behoeften van gezinnen in Nederland. Net als het individu is elk gezin uniek, en daarom moeten alle programma’s stevig genoeg zijn om de gemeenschap in haar geheel te dienen, maar toch de flexibiliteit bezitten om het unieke karakter van elk gezin aan te pakken. Deze commissie verleent uitgebreide diensten aan gezinnen door samen te werken met de bevoegde commissies binnen de Beierse Vergadering, met inbegrip van maar niet beperkt tot gezondheid en welzijn, onderwijsondersteuning en behoeftenevaluatie.

De Commissie ter bevordering van het onderwijs is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bevordering en supervisie van onderwijsprogramma’s die tegemoet komen aan de behoeften van kinderen en volwassenen. De Commissie ter bevordering van het Onderwijs bestrijkt alle gebieden van het onderwijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ware geschiedenis van de mensheid, spiritualiteit, wetenschap & technologie, persoonlijke empowerment, en de planeet. De onderliggende principes van elk onderwijsprogramma moeten worden getest met een verscheidenheid aan stijlen en technieken die tegemoet komen aan de unieke verschillen in de manier waarop wij leren.

 

Het veiligheidscomité is verantwoordelijk voor het toezicht op alle systemen, beleidslijnen en procedures in verband met veiligheid. Dit comité vormt strategische partnerschappen met externe groepen om het openbare water, de voedselvoorziening en de luchtkwaliteit veilig te stellen. De commissie werkt samen met het Comité voor de Orde van de Ambtenaren en de Commissie Wetshandhaving om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid en de veiligheidswetten naar behoren worden gehandhaafd.

De Commissie technologie is verantwoordelijk voor het verschaffen van en het toezicht op het technische kader, het beleid en de procedures die ten grondslag liggen aan de door de Beierse volksvertegenwoordiging aangeboden diensten. Dit comité zal op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in alle technologieën met het doel deze te gebruiken om de mensen van Bavaria effectiever te dienen via hun respectievelijke gemeenschapsvergaderingen. Het beleid en de procedures voor de integratie van technologie in de hoofdstroom van de comités moeten worden gecoördineerd met de respectieve commissiehoofden, de Beierse Volksvergadering en het Nationaal Comité voor de Veiligheid (NCS).

 
Versterking van het gemeenschappelijk goed ~ zelfbepaald en verantwoordelijk

Help mee de toekomst van uw gemeenschap vorm te geven.